Algemene Ledenvergadering 2024

Dinsdag 14 mei 2024 - 20.00 uur
Heemstra State
Frisiastate 23 Oentsjerk

Agenda
1    Opening (vaststellen agenda)
2    Notulen vorige vergadering (Jaarverslag 2023)

3    Uitgevoerde diensten 2023

4    Mededelingen:     Friese federatie   
                                  Cluster
                                  Uitvaartverzekering Twenthe
5    Financiële verslag 2023
                                  Beoordelingsverklaring
                                  Wassenaar administratie                                  
6    Vaststellen contributie en ledenvergoeding 2025
7    Statutenwijziging - conceptstatuten staan vermeld op de website 
8    Rondvraag

9    Sluiting en nazit

Centrale telefoonnummer bodes 058-2560543

Verdere informatie kunt u vinden op: www.uitvaartvereniging-trijnwouden.nl

Modelstatuten UVV Trijnwouden