Algemene Ledenvergadering 2023

Woensdag 10 mei 2022 - 20.00 uur
Heemstra State
Frisiastate 23 Oentsjerk

Agenda
1    Opening (vaststellen agenda)
2    Notulen vorige vergadering (Jaarverslag 2022)
3    Mededelingen:     Friese federatie   
                                  Cluster
                                  WBTR
                                  Uitvaartverzekering Twenthe
4    Financiële verslagen 2022
                                  Beoordelingsverklaring
                                  Wassenaar administratie
                                  Actuarieel Rapport
5    Aanpassen ledenvergoeding
6    Statutenwijziging
7    Uitgevoerde diensten
8    Rondvraag

Centrale telefoonnummer bodes 058-2560543

Verdere informatie kunt u vinden op: www.uitvaartvereniging-trijnwouden.nl

Modelstatuten UVV Trijnwouden     Agenda Algemene Ledenvergadering 2023