Algemene ledenvergadering 2019

Dinsdag 14-05-2019
Skewiel Trynwâlden
Frisiastate 23 Oentsjerk
Aanvang 20.00 uur

Agenda

1   Opening
 Vaststellen agenda
 Notulen vorige vergadering
 Mededelingen:
            Cluster gedragscode
            Federatie AVG
            Twenthe
            Heemstra aula
5   Bestuurswissel: secretaris - penningsmeester
6   Financieel verslag 2018
     Beoordelingsverklaring accountant
 Vaststellen ledenvergoeding en ledenbijdrage 2019
8   Uitgevoerde diensten 2018
9   Muneris
10 Afscheid Wietske
11 Rondvraag  

Het centrale telefoonnummer van onze bodes
De heer Jouke Hoekstra en Henk Fennema is 

                   0582560543

Verdere informatie kunt u vinden op
www.uitvaartvereniging-trijnwouden.nl